كلام

سيره پيامبر اكرم(ص) از آغاز مورد توجه و استناد عامه مسلمانان قرار داشته و براي شيعيان سيره ائمه نيز مطرح بوده است.

تعداد پيامبران زياد و بنا به روايات 124 هزار نفر بوده اند

شكي كه انسان را به يقين مي­رساند، مطلوب است و به مراتب بهتر از ايمان ظاهري و تقليدي و بي اساس است.

دنيا داراي نظامي است متناسب با هدف خلقت كه همان ابتلا و امتحان و به فتنه انداختن و رشد دادن است.

بعدازکامل شدن خلقت جنین،روح در وی دمیده می شود

شكي نيست كه انسان از روي اراده و اختيار مسير سعادت خود را انتخاب مي كند

صفحه‌ها