در این نشست که حجت الاسلام والمسلمین دکتر الویری پس از بیان اهمیت سازمانی پاسخگویی به عنوان فعالیت تبلیغی بدون هدر رفت اشاره کرد

در این نشست که به همت گروه کلام و تاریخ مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی برگزار شد، جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر الویری پس از بیان اهمیت سازمانی پاسخگویی به عنوان فعالیت تبلیغی بدون هدر رفت، به بازخوانی و ثبت تجربه پاسخگویی، هماهنگی با دیگر مؤسسات، اجرای طرحهای انتقال تجربه، دانش¬افزایی و مهارت¬افزایی روانشناختی و ارتباطی پاسخگویان و حفظ نشاط پاسخگویان نیز، در راستای عمل به پاسخگویی موثر اشاره کردند.
سپس به توضیح مفاهیم خشونت و خشونت گرایی اسلامی پرداختند و خشونت را به معنی استفاده از زور فیزیکی یا غیرفیزیکی برای واداشتن فرد یا افرادی به انجام یا ترک کاری یا قرار دادن آنها در وضعیتی خاص بر خلاف حق یا قانون تعریف کردند.
و استفاده اسلام یا مسلمانان از خشونت برای تحمیل خواسته¬های خود را نیز در توضیح اصطلاح «خشونت گرایی اسلامی» یا «خشونت¬گرایی اسلام» بیان نمودند.
در ادامه به بیان این مساله پرداختند که پاره ای رویدادهای تاریخی موهم این هستند که اسلام دینی خشونت¬گراست و مسلمانان نیز به تبع آن خشونت¬طلب هستند؛ مانند گسترش مرزهای جهان اسلام در عصر نبوی به مدد جنگهایی مانند خیبر، اقدامات انتقام¬جویانه¬ای مانند غزوه بنی قریظه، وقوع جنگهای گسترده بلافاصله پس از رحلت پیامبر، فتوحات، بر روی هم شمشیر کشیدن اصحاب پیامبر در جنگهایی مانند جمل، ماجرای کربلاء، ماجرای حره، ماجرای مختار، قیام زید، قیام فخ. که پذیرش یا عدم پذیرش تمام یا بخشی از این انگاره نیازمند تأمل است.
در ادامه به دو تذکر مهم برای مواجهه با این پرسشها اشاره داشتند:
• ضرورت سنجش وجه معرفتی و هنجاری مفاهیم نوپدید اجتماعی در سپهر دین؛ آفات یکسان انگاری مفاهیمی همچون حقوق بشر، آزادی، حقوق اقلیتها، تکثرگرایی، دمکراسی و خشونت در سپهر عرف و سپهر دین
• ضرورت تفکیک حکم اسلامی و رفتار مسلمانان؛ تفاوت خشونت ورزی اسلام و مسلمانان در ادوار مختلف
در باره خشونت نیز دو نکته را مورد توجه قرار دادند :
• ایهام خشونت داشتن پاره¬ای احکام دینی مانند جهاد به ویژه جهاد ابتدایی و قصاص و حدودی مانند قطع ید و رجم
• نکوهیده نشمردن هر نوع خشونتی
ایشان بیان نمودند که در باره رویدادهای تاریخی (برای هر رویدادی) باید مستقلا به نکات ذیل توجه شود):
• تفکیک بین رویدادهای تاریخی که ریشه در احکام دینی دارد و رویدادهایی که چنین نیست، مانند فتوحات
• تفکیک رویدادهای با حضور معصوم و رویدادهای بدون حضور معصوم و موضع معصوم نسبت به آن مانند قیام کربلاء، و حتی توجه به زمان و و مکان رویداد و فاصله آن با عصر معصوم
• تفکیک بین رویدادهای قطعی و مستند و رویدادهای غیرقطعی و غیرمستند مانند برخی اخبار فتح ایران، بررسی سندی رویداد
• تفکیک بین خاستگاه پرسش