پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

منابع حديثي دراینترنت موجود است؛ اما اين جور آدرس دادن ناقص است؛ زيرا اين كتاب ها چاپ هاي مختلف دارند با ترجمه يا بي ترجمه. از اين رو بهتر است از همان سايت بخواهيد متن عربي حديث را بنويسد تا بتوانيد با جستجو در سايت هاي مربوطه صحت و سقم آن را به دست آوريد.