پاسخ ارائه شده در پاسخ به سوال یک پرسشگر با مشخصات خاص می باشد لذا در صورتی که سوالی دارید از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

طبق گفته خود قاريان ظاهرا هنگام قرائت وقتي دست ها را بر گوش ها و يا كمي جلو دهان قرار مي دهند، براي تنظيم صدا و زيبايي صوت و لحن مؤثر است.

 بدون اين كار  تنظيم صدا و زيبايي  صورت نمي گيرد. غير از اين دليل ديگري ندارد.