مداومت بر دعا.خسته نشدن از دعا.ضرر نداشتن دعا.ناتوانی از دعا کردن

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.