کمال در عبادت.اتقان در عبادت.محکم کاری.نمازکامل

CAPTCHA
سوال امنیتی
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.