نعمت عافیت.فایده صلوات.عافیت دین و دنیا.دعای پیامبر در شب قدر