گدایی اهل بیت.گر گدا کاهل بود.نیازمندی باهل بیت.یاد گرفتن از امام رضا.