امام حسین ع تمام خیر.فضایل امام حسین.سلام دادن بعد نوشیدن اب.توجه خاص خدا به امام حسین