آیة الله مجتهدی تهرانی
درجات علم اموزی.علم چیست؟معنای علم.مراتب علم اموزی

شخصی از پیامبر اسلام (ص)پرسید علم چیست؟پیامبر فرمودند علم سکوت است...