نظر امام خمینی، ( نظر رهبری مطابق با نظر امام خمینی است) آیت الله مکارم و آیت الله صافی گلپایگانی: مسافرت درماه رمضان اشکال ندارد. اگر مسافرت برای فرار از روزه باشدکراهت دارد.(1)
آیت الله سیستانی و آیت الله وحید خراسانی: مسافرت درماه رمضان اشکال ندارد، ولی مکروه است، هرچند برای فرار از روزه نباشد، مگر اینکه برای حج یا عمره یا به جهت ضرورتی باشد.(2)
آیت الله شبیری زنجانی: مسافرت درماه رمضان اشکال ندارد. اگر مسافرت برای فرار از روزه باشد، مکروه است، همچنین هرگونه سفر پيش از پایان شب بیست و سوم ماه رمضان، مکروه است مگر این که سفر برای حج یا عمره یا استقبال برادر مؤمن یا از بیم تلف مال و یا تلف جان برادر مؤمن یا به جهت ضرورت دیگر باشد. (3)
پی نوشت¬ها:
1. امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله 1715؛ آیت الله مکارم، توضیح المسائل، مسأله1441؛ آیت الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، مسأله 1724.
2. آیت الله سیستانی، توضیح المسائل، 1686؛ آیت الله وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسأله1723.
3. آیت الله شبیری زنجانی، توضیح المسائل، مسأله 1724.