روشن است که مسئله معاد و حیات اخروی از جمله محوری ترین باروهای دینی است. اما مراد شما از «معاد محوری» برای ما روشن نیست. لطفا مراد خودتان را واضح تر بیان کیند تا پاسخ متناسب با آن را ارسال کنیم.