سئوال اينجانب در مورد ريشه فقهي حرام بودن ماهي بدون فلس است كه منشا آن كدام روايت است؟ اينجانب پس از بررسي متوجه شدم كه جمعيت مسلمانان سني محدوديتي در اين زمينه ندارند و خوردن ماهي بدون فلس از نظر آنها بلامشكل است. استناد آنها به آيه اي از قران "احل لكم الصيد البحر" است. اما ما شيعيان در اين مورد از قرآن استنادي نداريم. ثانياً اينكه خوردن ماهي شير با فرض قبول كردن حكم ماهي فلس دار با توجه به اينكه اين ماهي علي الظاهر فلسي ندارد و در بازار شيعيان خريد وفروش مي شود چيست؟

ادله حرمت ماهی بدون فلس هم اجماع است و هم روایات از جمله در روایت صحیح محمدبن مسلم از از امام صادق (ع) که فرمود کل ما له قشر من السمک و ما لیس له قشر فلا تاکله . بخور هر ماهی فلس دار را و از خوردن ماهی بدون فلس خود داری کن.
جهت اطلاع از این احادیث مراجعه کنید. به کتاب وسائل الشیعه ، باب تحریم اکل السمک الذی لیس له فلوس (1)
پی نوشت ها :
1.شیخ حر عاملی ، محمدبن حسن ، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، موسسه آل البیت ع ، ج 24 ، ص 127 .