منظور از شب های چهار شنبه چيه يعني در روز چهار شنبه به هنگام شب يا در روز سه شنبه به هنگام شب و منظور از وقتی که ماه در عقرب و یا تحت الشعاع باشد یعنی چه موقع از شب يا ما ياسال ؟

شب چهارشنبه یعنی شبی که فردایش چهارشنبه است،به تعبیر شما «روز سه شنبه به هنگام شب».
در هر ماه قمری ،ماه در دوازده برج می گردد که تقریباً گردشش در هر برجی، دو روز و نصفی طول می کشد. در هر ماه کم تر از سه روز قمر در عقرب است، که نزدیکی در آن نهی شده است.
برای اطلاع از این ایام ( قمر در عقرب و ساعات نحس و سعد و تحت الشعاع)به تقویم نجومی مثل تقویم مصباح که در کتاب فروشی ها موجود است، مراجعه نماييد.