‏در این وبلاگ بحث های فلسفه فقه مطرح می شود و کارشناسان دینی ان ها را مورد بحث و تحلیل قرار می دهند.
تلاش بر این است که شبهات جدید ومطرح در جامعه مورد بحث وبررسی قرار گیرد.