سوال من در مورد اندازه عمق قبر زنان نسبت به مردان است . آيا اين بحث كه قبر زنان نسبت به مردان عميق تر است صحيح است ؟ به چه علت ؟

از نظر شرعی اندازه عمق قبر زنان با مردان فرقی ندارد.(1)
پی نوشت:
1. عوره الوثقی، ج2 ،ص 112.
با توجه به ضرورت انتخاب مرجع تقليد در عمل به تكاليف شرعي و همچنين وجود اختلاف نظر مراجع عظام تقليد در برخي مسائل، لطفاهر وقت سوال شرعی می پرسید ،مرجع تقلید خود را مشخص کنید تا مطابق نظر او پاسخ داده شود.