علم جفر اعتبار دارد؟

پرسشگر گرامی
باسلام و تشکر
علم جفر،یکی از معروف ترین اقسام علوم غریبه است که به اقسامی مانند جفر صغیر و جفر کبیر و جفر جامع و... تقسیم می شود. به وسیله آن، می توان به پاسخ برخی مجهولات و برخی از اطلاعات آینده دست یافت . پایه‏های این دانش، بر نوعی مبانی پیچیده استوار است . در مجموع این علم، علمی حقیقی و صحیح است .
البته نتیجه گیری از این علم وابسته به رعایت بسیاری از شرائط و ظرایف است . شناخت دارندگان واقعی این علم از مدعیان بی شمار کاذب بسیار دشوار است . مسیرهای انحرافی و اشتباهات ویرانگر در مسیر یادگیری و استفاده از این علم بسیار است.؛ از منابع زیر می‏توانید اطلاعاتی در مورد جفر به دست آورید:
1ـ نفایس الفنون، شمس الدین آملی؛
2ـ سرمایه سخنوران، ج 1، مقدم؛
3ـ گلزار اکبری، نهاوندی؛