باسلام بنده نزدیک به 14سال است که ازدواج کرده ام وثمره ازدواج یک فرزنددختر است که مدتهای مدیدی است همسرم رقبت به صیغه موقت نمودن زنهامی نماید ومدام ازصیغه نمودن زنهاحرف می زند می خواستم بدانم آیامنع من ازاین کاراوعقوبت اخروی برای خودم داردبااینکه خداشاهدوناظربااعمال بندگان است که من هیچ کم وکاستی درمورد زندگی ومسائل زناشویی برای همسرم کم نگذاشته ام ایااین حق همسرم است که صیغه موقت نماید

بسیاری از اوقات ،بعضی مردان با زدن این حرف ها می خواهند میزان حساسیت همسرشان را بسنجند. در بسیاری از اوقات هم شوخی می کنند .منظور جدی ندارند. بعید نیست همسر شما نیز از این دسته افراد باشد.
اما در اینکه صیغه نمودن و ازدواج موقت در اسلام جایز است، هیچ شکی نیست . از نظر شرعی هر مردی می تواند ازدواج موقت کند. از نظر اخلاقی و تربیتی ، ازدواج موقت را برای هر کس و فردی درست نمی دانیم؛ یعنی وقتی به گفته شما ، هیچ کم و کاستی در زندگی و مسائل زناشویی برای ایشان نمی گذارید، توجیهی اخلاقی برای
ازدواج ندارند.
برای منع شما از این کار عقوبتی نیست. در قبال گناه برای انسان عقوبت هست. منع شما برای حفظ زندگی تان است . از سر محبت تان است. این گناه نیست تا عقوبت داشته باشد.
منع شما نباید باعث دعوا یا ایجاد کدورت شود. بهتر است منع شما از این کار غیر مستقیم باشد ،یعنی با محبت و جلب رضایت بیش از پیش همسر و اطاعت بیش تر ، ایشان را با عمل خوب خود از این افکار باز دارید.
توصیه می کنیم محبت تان را به همسرتان بیش تر کنید که در رفع این افکار تاثیر دارد.
برای استحکام پایه های زندگی علاوه بر تلاش و محبت ، از دعا غافل نباشید . برای ازدیاد محبت تان در دل همسرتان و رفع این افکار زیاد دعا کنید که بسیار موثر است.
موفق باشید.