اگر مرد با استفاده از دست، آلت زن را مالش دهد تا حدي كه زن به ارگاسم برسد و بالعكس، زن آلت مرد را مالش دهد تا هنگامي كه مني از او خارج شود، چه حكمي دارد؟ آيا همان حكم خودارضايي را دارد و گناه كبيره محسوب مي شود؟
سوال 2:
به دهان گرفتن آلت تناسلي اما با دقت به اينكه مني وارد دهان نشود و صرفا براي تحريك بيشتر انجام شود، چه حكمي دارد؟
با تشكر فراوان

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
اگر مرد با استفاده از دست، آلت زن را مالش دهد تا حدي كه زن به ارگاسم برسد و بالعكس، زن آلت مرد را مالش دهد تا هنگامي كه مني از او خارج شود، اشکال ندارد و حكم خودارضايي را ندارد و گناه محسوب نمي شود.
به دهان گرفتن آلت تناسلي اما با دقت به اينكه مني وارد دهان نشود و صرفا براي تحريك بيشتر انجام شود، اشکال ندارد. (1)
پی نوشت:
1. سوال تلفنی (بشماره 02517720500) از دفتر آیت الله فاضل.