سلام.من درتاریخ 90.2.21دختری را به صیغه خوددرآوردم.یک هفته بعدازاین تاریخ همبستر شدم.وباردوم هم هفته بعدش.بعدازنزدیکی دوم هم از هم دور بودیم وهنوزهم هستیم.فقط باهم تماس تلفنی وپیامک داریم.وکلا تا به امروز دوبارهمبستر شدیم.الان به دلیل یه سری مشکلات خانوادگی مجبور به باطل کردن صیغه هستیم.چکاربایدبکنیم یاچه بگوییم که صیغه باطل شود؟واینکه دخترالان خواستگارداردوفصدازدواج هم داردآیا میتواند به محض اینکه صیغه راباطل کردیم به عقدآن مرددربیاید؟یاعقدکنداماتاعده اش تمام نشده باآن نزدیکی نکند تا به هم حرام نشود؟اگرنه چه مدت بایدصبرکند؟مطمئن هستم که حامله نیست ونخواهدشدازمن.باید45روزیاسه ماه وده روزبگذرد؟ بایدازآخرین نزدیکی بگذردیااززمان جاری شدن طلاق؟آگه میشه خیلی دقیق جواب بدین چون خیلی برام حساسه که مدته از کی شروع میشه،ازآخرین نزدیکی یااززمان جدایی.

پرسشگر گرامی با سلام و تشکر از ارتباطتان با این مرکز
اگر بقیه مدت را به دختر مورد نظر ببخشید (با زبان بگویی: باقی مانده مدت را به تو بخشیدم. از پشت تلفن هم می توانی مدت را ببخشی) مدت صیغه تمام می شود و از هم جدا خواهید شد.
به محض بخشیده شدن مدت دختر باید عده نگه دارد، یعنی عده از زمان بخشیده شدن مدت شروع می شود . نگه داری عده لازم است. فرقی نمی کند که به حاملگی اطمینان داشته باشد یا خیر . مدت عده دوبار حیض دیدن است. از حیض دوم که پاک شد، می تواند از دواج کند.
اگر قبل از تمام شدن عده عقد خوانده شود و ازدواج کند،برای همیشه به آن مرد حرام خواهد شد. (1)

پی نوشت:
1. امام خمینی، توضیح المسائل ،م 2390.