حکم خواندن دعاهای مغربی از نظر مراجع چیست؟ ایا دعا ناد علی کبیر جزءدعای مغربی محسوب می شود؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
راجع به این مساله در کتب و روایات به چیزی دست نیافتیم، ولی با مراجعه به اینترنت معلوم شد که فقط در ایترنت چیزی به نام "آیات مغربی" ساخته و پرداخته شده است، مثل یس مغربی، فیل مغربی،توحید مغربی، حمد مغربی، آیت الکرسی مغربی.
بعد در توضیح آن گفته شده که صحیح آن "مقرّبی" است، زیرا ارباب طلسم و ورد و افسون که این آیات را ساخته و پرداخته اند، در بین آیات، دعاها و ذکر ها و آیات دیگر را می خوانند . نام های ملائکه مقرب را می برند و به آن ها متوسل می شوند.
البته ارباب طلسمات برای این دعاها و آیات و سوره های اختراعی، آثار و خواص بسیار برشمرده اند . متاسفانه جامعه متکی بر جهل و خرافه و شعار هم به این ها بهای زیاد می دهد.
دعا و عبادت باید از جانب خدا و پیامبر و جانشینان پیامبر رسیده باشد .این دعاها و آیات ترکیبی و تلفیقی همه ساخته دست افرادی است که به علوم غریبه و ممنوع اشتغال دارند و هیچ کدام این ها از معصوم نرسیده است.
دعای ناد علی کبیر هم در منبع معتبری ذکر نشده است .اما خواندن آن به قصد رجا و به اميد ثواب اشكالي ندارد.