پرسشگر گرامي با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز
نزدیکی با همسر از مقعد، کراهت شدید دارد. احتیاط در ترک آن است؛ مخصوصا اگر زن راضی نباشد. در صورتی که موجب اذیت زن شود، حرام است. (1)

پی نوشت:
1. آیت الله خامنه ای، پاسخ سؤال های مورد ابتلا، م 65.