با سلام خوستم سوال کنم 1-با توجه به اینکه استمناءاز گناهان کبیره میباشد ایا اگر همسر مرد با داشتن عذر شرعی برای نزدیکی برای مرد خود عمل استمناء انجام دهد ان کار گناه است یا خیر 2- اگرمرد در حضور همسر خویش و با ملاعبه با همسر خود استمناء انجام دهد ایا باز هم گناه کبیره انجام داده یا خیر 3 اگر مرد برای همسر خود با ملاعبه با .... همسر خود او را ارضاء کند ایا گناهی مرتکب شده است

پرسش: <title>در مورد استمنا مرد برای زن و برعکس
<body> 1-با توجه به اینکه استمنا از گناهان کبیره می باشد ، اگر همسر مرد با داشتن عذر شرعی برای نزدیکی برای مرد خود عمل استمنا انجام دهد ، گناه است ؟

پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
زن می تواند با دست یا سایر اعضای بدن خود برای شوهرش استمنا کند و اشکال ندارد . همین طور اشکال ندارد اگر مرد برای زنش استمنا کند.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2 ،ص 243.

پرسش: اگر مرد در حضور همسر خویش و با ملاعبه با همسر خود استمنا انجام دهد، گناه کبیره انجام داده ؟
پاسخ:

مرد می تواند با همسرش ملاعبه و منی خود را خارج کند . این کار اشکال ندارد و گناه نیست. آن استمنا حرام است که مرد با خودش کاری کند که منی از او خارج شود. اما اگر با زنش بازی کند و خود را به هر جای خانمش بمالد تا منی خارج شود، اشکال ندارد.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی ،تحریرالوسیله، ج2 ،ص 243.

پرسش: اگر مرد برای همسر خود با ملاعبه با .... همسر خود او را ارضا کند ، گناهی مرتکب شده است؟
پاسخ:
همان گونه که در پاسخ قبلی گفته شد، این کار اشکال ندارد.(1)
پی نوشت:
1. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2 ،ص 243.