پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
این مطلب که عمر حرام زاده است واقعیت ندارد. از شما نیز انتظار می رود که این گونه مسایل را مطرح ننمایید، زیرا طرح این گونه مسایل سبب اختلاف و تفرقه بین مسلمانان می گردد، و حال اینکه جهان اسلام شدیدا نیاز به وحدت و همگرایی دارند. در این شرایط وظیفه همه مسلمان حفظ وحدت و پرهیز از عوامل اختلاف و غیریت سازی است .