پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
مبلغ ریالی کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان، برای یک روز؛ سی هزار تومان می باشد . اگر کفاره افطار غیر عمدی باشد ،برای هر روز (500)پانصد تومان می باشد.
اگر کسی عمدا روزه را افطار کرده باشد ،باید یا شصت روز روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر طعام کند و یا به هرکدام یک مد طعام(750 گرم) از گندم یا آرد به فقیر بدهد.(1)
مبلغ ریالی اطعام برای یک فقیر؛ 500 تومان تعیین شده است .برای شصت فقیر که کفاره یک روز افطار عمدی روزه می باشد، مبلغ سی هزار تومان می شود.
اگر کسی به خاطر عذر شرعی در ماه رمضان روزه نگرفته و تا رمضان سال بعد قضای آن را نگرفته باشد، کفاره آن برای یک روز؛ دادن یک مد طعام به فقیر است . مبلغ ریالی آن 500 تومان می شود.(2)
پول کفاره را نمی توانید به فقیر بدهید، بلکه باید طعام داده شود، مگر آن که اطمینان داشته باشید که فقیر پول را طعام خریداری و مصرف می کند و یا پول آن را به دفتر مرجع خود بدهید و بگوئید بابت کفاره است تا از طرف شما به فقیر طعام بدهد.
پی نوشت ها:
1. آیت الله شبیری زنجانی، توضیح المسائل، مسأله1669.
2. سؤال تلفنی(7740321-0251) از دفتر آیت الله شبیری زنجانی.