پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز.
زن و شوهر به هر شکلی که مایل باشند می توانند از یک دیگر لذّت ببرند، مکیدن اعضاى تناسلى زن و شوهر و وارد کردن آلت در دهان زن با رضایت همدیگر درصورتی که باعث بیماری نشود، از نظر شرعی اشکال ندارد؛ ولی بلعیدن عمدی رطوباتی که خارج می شود، حرام است. اما شایسته است از کارهایی که با کرامت انسانی سازگار نیست پرهیز کنند. (1)
مناسب است که مرد و زن مؤمن از راه های متعارف از همدیگر لذت ببرند . لذت بردن جنسی از طریق مکیدن و لیسیدن آلت همدیگر با کرامت زن و شوهر مؤمن ساز گار نیست.
همچنین از نظر پزشکی باید مسائل بهداشتی این نوع لذت بردن رعایت شود، زیرا آلت تناسلى در معرض ابتلا به بیمارى هاى پوستى و رشد قارچ هاى مختلف مى باشد. برای لیسیدن آلت همدیگر باید مطمئن باشند که ناراحتى پوستى و دیگر بیمارى ها وجود ندارد.
در ارتباط های بعدی نام مرجع خود را ذکر کنید.
پی نوشت:
1. سؤال تلفنی از دفتر آیت الله خامنه ای. (7746666-0251)