سلام
ایا مرد برای ازدواج موقت نیاز به اطلاع و رضایت زن اول دارد؟

پرسشگر گرامی باسلام و تشکر از ارتباط با این مرکز.
مرد برای ازدواج موقت نیاز به اطلاع و رضایت زن اول ندارد . بنا بر این اجازه از همسر شرط صحت ازدواج نیست ، ولی اگر در ضمن عقد با همسر اول شرط کرده که بدون رضایت همسرش زن دیگری نگیرد، باید به این تعهد عمل نماید . نمی تواند بدون رضایت همسر اول ، ازدواج موقت نماید . ( 1 )
پی نوشت :
1. سؤال تلفنی از دفتر آیة الله خامنه ای . ( 7746666 ـ 0251 ).