پاسخگوی احکام

نام پاسخگو: 
آقای ناظمی زاده
زمان پاسخگویی: 
16 الی 17 عصر - 22 الی 23 شب و یک ساعت بصورت شناور
گروه پاسخگویی: 
فقه و احکام

پاسخگوی احکام