با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با این مرکز.
نزدیکی از عقب با زن به فتوای آیات عظام:
امام خمینی، شبیری زنجانی، گلپایگانی، فاضل، صافی، (1) نوری همدانی،(2) گرامی(3) حرام نیست، ولی مکروه است و کراهتش شدید است.
به نظر آیت الله اراکی در حال حیض بنا بر احتیاط باید ترک شود،
به نظر آیت الله خویی چه درحال حیض و چه غیر حال حیض بنا بر احتیاط حرام است.
به نظر آیت الله سیستانی در حال حیض و پاکی اگر زن راضی نباشد، بنا بر احتیاط جایز نیست.(4)
به نظر آیت الله وحید بنا بر احتیاط واجب در حال حیض باید اجتناب شود . در غیرحال حیض اگر زن راضی باشد ، مکروه است و اگر راضی نباشد، حرام است.(5)
به نظر آیت الله بهجت در حال حیض بنا بر احتیاط واجب جایز نیست . در حال پاکی اگر موجب اذیت زن شود ، حرام وگرنه شدیداً مکروه است.(6)
بنا بر فتوای آیت الله خامنه ای این عمل کراهت شدید دارد و احتیاط در ترک آن است مخصوصا اگر زن راضی نباشد و در صورتی که موجب اذیت او شود حرام است.(7)
آیت الله مکارم: اگر زن راضی باشد کراهت شدید دارد و اگر راضی نباشد جایز نیست و باید ترک شود و زن می تواند در برابر این خواسته از شوهر تمکین نکند.(8)
به نظر آیت الله تبریزی احتیاط ترک آن است.(9)
پی‌نوشت‌ها:
1 ـ 4. توضیح المسائل مراجع، ج1، مسئله 450 و ذیل آن.
5. آیت الله وحید، توضیح المسائل، مسئله 456، و سؤال از دفتر ایشان.
6. آیت الله بهجت، استفتاآت، ج 1، سؤال 1069 و سوال از دفتر ایشان.
7. آیت الله خامنه ای ، پاسخ سوال های مورد ابتلا س 65 .
8. العروةالوثقی، فصل 1، مسأله 1.
9. آیت الله تبریزی، استفتاآت، سؤال 1463.