پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباط تان با اين مرکز
ادرار را بول گويند که به صورت مايع خارج مي شود.