با عرض سلام و قبولي طاعات شما
مسئله اي كه مدتها ذهنم را به خود مشغول كرده است و هيچ كس درست جواب مرا نمي دهد اين است كه من قبلا پريود منظمي داشتم اما حدود يكسال است كه پريودم نا منظم شده است يعني به صورت پشت سر هم شش روز يا هفت روز خونريزي دارم وبقيه اش لكه بيني است ونمي توانم خون حيض و خون استحاضه را تشخيص دهم يعني دوره حيض من شش روز است يا هفت روز واينكه چه وقت استحاضه قليله است و چه وقت كثيره واينكه آيابه نظر ايت اله مكارم تا چند روز را سر حيض مي توان قرار دادوبقيه استحاضه محسوب مي شود
لطفا در جهت پاسخگويي به سوالات زير مرا ياري كنيد
1-از كجا بدانم دوره حيض من چند روزه است و مابقي استحاضه مي باشد
2-اگر استحاضه بود از كجا بدانم قليله است يا كثيره
3-اينكه مي گويند بايد خود را وارسي كني يعني هر به چند دقيقه وهر دفعه چه زماني پنبه يا دستمال را درون خود ببريم تا بدانيم خون ما از چه نوعي است
4-آيا از رنگ خون ميتوان فهميد كه استحاضه است يا حيض
5-در مدت زمان استحاضه ايا نزديكي مجاز مي باشد
6- مي توانيم بگوييم براي استحاضه اگر لكه اي حتي اگر كم به لباس زير ما رسيد پس استحاضه كثيره است واگر نرسيد قليلهمي باشد.
ممنونم

پرسش 1:
احكام حيض شرح : قبلا پريود منظمي داشتم اما حدود يك سال است كه پريودم نا منظم شده است ،يعني به صورت پشت سر هم شش روز يا هفت روز خونريزي دارم وبقيه اش لكه بيني است ونمي توانم خون حيض و خون استحاضه را تشخيص دهم، يعني دوره حيض من شش روز است يا هفت روز و اينكه چه وقت استحاضه قليله است و چه وقت كثيره و اينكه آيا به نظرآيت اله مكارم تا چند روز را سر حيض مي توان قرار داد و بقيه استحاضه محسوب مي شود؟ 1-از كجا بدانم دوره حيض من چند روزه است و مابقي استحاضه مي باشد ؟
پاسخ:
با سلام وتشکر از ارتباط با اين مرکز.

در صورتي که ايام خون ديدن شما و روز هايي که لکه بيني داريد، از ده روز بيش تر نشود، همه آن ها حيض مي باشد. اگر دربين ده روزيک روز يا چند روز کاملا پاک شويد و مجددا خون يا لک ببينيد ،روز يا روز هايي که در وسط پاک بوده اي، حکم پاک بودن را دارد، يعني آن روز بايد نماز را بخوانيد و روزه هم بگيريد.
امااگر از ده روز بيش تر شود ، همان شش و هفت روز که خون ريزي داري، حيض است و بقيه استحاضه محسوب مي شود.
يكى از خون هايى كه از زن خارج مى شود خون «استحاضه» است . دراين موقع زن را «مستحاضه» مى گويند. تمام خون هايى كه غير از حيض و نفاس و زخم و دمل است و از رحم زن خارج مى شود، خون استحاضه است.
خون استحاضه غالباً كم رنگ و سرد و رقيق است . بدون فشار و سوزش بيرون مى آيد، ولى ممكن است گاهى تيره رنگ يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش خارج شود.
استحاضه فقط دو قسم است: «قليله» و «كثيره»: استحاضه قليله آن است كه هرگاه زن پنبه اى را داخل كند، خون، آن را آلوده نمايد، ولى از طرف ديگر خارج نشود، خواه خون در پنبه فرو رود يا نه. استحاضه كثيره آن است كه خون، در پنبه فرو رود و از آن بگذرد و جارى شود.
«حيض» كه گاهى از آن تعبير به «عادت ماهانه» مى كنند ،خونى است كه غالباً در هر ماه چند روزى از رحم خارج مى شود . هنگام انعقاد نطفه، غذاى فرزند است. زن را در موقع ديدن خون حيض «حائض» مى گويند . در شرع مقدّس اسلام احكامى دارد كه در مسائل آينده خواهد آمد.
خون حيض نشانه هايى دارد: در بيش تر اوقات غليظ و گرم و رنگ آن تيره يا سرخ است .با فشار و كمى سوزش خارج مى شود.(1)

پي نوشت :
1. آيه الله مکارم ،توضيح المسائل م404-406و426-427.
پرسش 2:
اگر استحاضه بود، از كجا بدانم قليله است يا كثيره؟

پاسخ:
استحاضه قليله آن است كه هرگاه زن پنبه‏اى را داخل مجري بگذارد، اگرخون، فقط پنبه را آلوده نمايد ،ولى از طرف ديگر خارج نشود، استحاضه قليله است. فرق نمي کند خون در پنبه فرو برود يا نه،
استحاضه كثيره آن است كه خون، در پنبه فرو رود و از آن بگذرد و از طرف ديگرخارج شود و جارى شود.(1)
پي نوشت:
1. آيت الله مکارم شيرازي، مسأله 404

پرسش 3:
-اينكه مي گويند بايد خود را وارسي كني، يعني هر به چند دقيقه وهر دفعه چه زماني پنبه يا دستمال را درون خود ببريم تا بدانيم خون ما از چه نوعي است ؟
پاسخ:

در صورتي که خون استحاضه باشد و ندانيد که قليله ويا کثيره است، بنابراحتياط واجب بايد قبل از نماز خود را وارسي کنيد .(1)
پي نوشت :
1. آيه الله مکارم ، احکام بانوان ، م238
پرسش 4:
آيا از رنگ خون مي توان فهميد كه استحاضه است يا حيض ؟

پاسخ:
در صورتي که وظيفه شما تشخيص خون از روي صفات باشد و شک داشته باشيد، مي توانيد از روي صفات حيض يا استحاضه بودن را تشخيص بدهيد.(1)
خون حيض در بيش تر اوقات غليظ ، گرم ،تيره يا سرخ رنگ، با فشار ،وکمي سوزش خارج مي شود.(2)
خون استحاضه غالبا کم رنگ و سرد ورقيق ، بدون سوزش و فشار بيرون مي آيد.(3)

پي نوشت ها :
1. آيه الله مکارم ، احکام بانوان ، م72 .
2. همان ، م70 .
3. همان ، م207 .
پرسش 5:
-در مدت زمان استحاضه نزديكي مجاز مي باشد ؟

پاسخ:
در استحاضه قليله اشکال ندارد .در استحاضه کثيره اگرغسل هاي خود را انجام بدهد ،اشکال ندارد .(1)
پي نوشت :
1. آيه الله مکارم، احکام بانوان ،س223 و246 .
پرسش 6:
- مي توانيم بگوييم براي استحاضه اگر لكه اي حتي اگر كم به لباس زير ما رسيد ،پس استحاضه كثيره است و اگر نرسيد ،قليله مي باشد؟
پاسخ:

يک قطره باعث کثيره شدن نمي شود .در صورتي که خون جريان داشته باشد، استحاضه کثيره است.(1)
پي نوشت :
1. آيه الله مکارم ، احکام بانوان ، م214 .