در هنگام نماز خواندن اگر به فکر چيز غمناکي افتادي و اشک از چشمانت آمد، آيا نماز باطل است و يا خنديدن نيز همان طور است ؟

با عرض سلام و تشکر از ارتباط تان با اين مرکز
اگر نماز گزار براي کار دنيا عمدا گريه کند، نمازش باطل است، ولي اگر براي کار دنيا بي صدا گريه کند، اشکال ندارد، ولي اگر از ترس خدا يا براي آخرت گريه کند، آهسته باشد يا بلند، اشکال ندارد، بلکه از بهترين اعمال است.(1)
اگر نماز گزار عمدا با صدا بخندد، نمازش باطل است.چنانچه سهوا با صدا بخندد يا لبخند بزند ،نمازش باطل نيست.(2)

در ارتباط هاي بعدي نام مرجع خود را ذکر کنيد.
پي‌نوشت‌ها:
1. توضيح المسائل مراجع، ص 650، هشتم از مبطلات نماز.
2. همان، ج 1، ص 649، هفتم از مبطلات نماز.