باسلاك وخسته نباشيد خدمت اساتيد محترم و گرامي اين سايت بزرگ.

سوال من درمورداحكام مواست

1-آياموهاي مقعدبايد تراشيده شود؟چطوربايد تراشيده شود؟ آيااحكامي دارد؟

2-موهاي ساير نقاط بدن مثل اطراف آلت تناسلي آيا براي تراشيدن آنهااحكامي لازم است؟

باتشكر فراوان از شما

پرسش: احكام مو شرح :

. سوال من درمورد احكام مو است 1-آياموهاي مقعد بايد تراشيده شود؟چطوربايد تراشيده شود؟ آيا احكامي دارد؟

پاسخ:
پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
1- زدن موهاي زائد در ناحيه باسن براي مردان واجب نيست، ولي تراشيدن موهاي زائد بدن در هر 15 روز يک مرتبه مستحب است . پاک نکردن آن ها بيش از 40 روز کراهت دارد.(1)
2-براي از بين بردن موهاي زائد مي توانيد از تيغ يا مواد شيميايي مانند نوره استفاده کنيد.
پي نوشت:
1. علامه مجلسي ،حليه المتقين ،ص 174 ،آداب حمام رفتن و ... فصل هشتم.

پرسش: موهاي ساير نقاط بدن مثل اطراف آلت تناسلي آيا براي تراشيدن آن ها احكامي لازم است؟

پاسخ:
حکم خاص و يژه اي ندارد ، ولي تراشيدن موهاي زائد بدن در هر 15 روز يک مرتبه مستحب است.(1)
پي نوشت:
1. علامه مجلسي ،حليه المتقين ،ص 174 ،آداب حمام رفتن و ... فصل هشتم.