برای انتخاب لباس زیر در مغازه ها کاتالوگ یا مجله هایی وجود دارد که زنان برهنه در آن ها مدل هستند. نگاه کردن به این تصاویر چه حکمی دارد ؟ البته گاهی این تصاوی نصب شده روی در و دیوار مغازه ها هم هستند و دیدن آن ها اجباری است !

لطفا جواب رامشروح بفرمائید.
مرجع تقلید: آیت الله مکارم شیرازی

پرسش: ديدن تصاوير زنان لخت، توسط زنان گناه دارد ؟ شرح براي انتخاب لباس زير در مغازه ها کاتالوگ يا مجله هايي وجود دارد که زنان برهنه در آن ها مدل هستند. نگاه کردن به اين تصاوير چه حکمي دارد ؟ البته گاهي اين تصاوير نصب شده روي در و ديوار مغازه ها هم هستند و ديدن آن ها اجباري است !

مرجع تقليد: آيت الله مکارم شيرازي

پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
در صورتي که لخت مادر زاد نباشد و با قصد لذت نگاه نکنند ، اشکال ندارد .