خالکوبی در اعضای مختلف بدن گتاه دارد؟آیا زینت محسوب می شه و نباید نامحرم ببیند؟اسمائ خدا چطور؟کسی که خالکوبی کرده غسل و وضواش درست است؟بعد از مرگ بخی می گویند که باید قسمتی که خالکوبی شده برای غسل جدا شود ؟!؟

پرسش: خالکوبي بر اعضاي بدن گناه دارد؟ شرح خالکوبي در اعضاي مختلف بدن گناه دارد؟
پاسخ: پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
خالكوبي هاي معمولي در اعضاي مختلف بدن اشكال ندارد ، ولي اگر خالكوبي بيش از حد باشد و موجب آزار بدن شود يا اسم هاي معصومان (ع) خالكوبي شود، اشكال دارد . (1)
پي نوشت :
1 . آيت الله مكارم شيرازي، استفتاآت جديد، ج2، ص 52 ـ53، س77و78 .

پرسش: آيا خالکوبي زينت محسوب مي شه و نبايد نامحرم ببيند؟اسماي خدا چطور؟
پاسخ: خالكوبي هايي كه زير پوست براي زيبا سازي ابرو به نام تاتو انجام مي شود، زينت ممنوع نيست ( 1 ) ليکن غير از صورت و مچ ها را از نامحرم بايد بپوشاند . خالکوبي به اسماي الهي اشکال دارد . ( 2 )
پي نوشت ها :
1 . آيت الله مکارم شيرازي ، احکام بانوان ، ص 181 ، س 660 .
2 . آيت الله مكارم شيرازي، استفتاآت جديد، ج2، ص 52 ـ53، س77و78 .

پرسش: کسي که خالکوبي کرده غسل و وضواش درست است؟
پاسخ: خالکوبي مانع وضو و غسل نيست . ( 1 )بنا بر اين کسي که خالکوبي کرده ،غسل و وضويش صحيح است .
پي نوشت :
1 . آيت الله مكارم شيرازي ، استفتاآت جديد، ج2، ص53، س 79 .

پرسش: بعد از مرگ بعضي مي گويند که بايد قسمتي که خالکوبي شده براي غسل جدا شود ؟!؟

پاسخ: کسي که خالکوبي کرده ،پس از مردن مانند بقيه مردم غسل ميت داده مي شود .قسمتي که خالکوبي شده، براي غسل جدا نمي شود، و مانع رسيدن آب نيست.