در قرآن و سنت آمده: صله‌ ارحام واجب است،‌امّا رفت و آمد با کسی که به اعتقادات اسلامی چندان پایبند نیست چه حکمی دارد؟

‌از روایات معصومین(ع) استفاده می شود صلة رحم مطلقاً واجب و قطع رحم مطلقاً‌حرام است. حتی کفر و فسق سبب سقوط حق رحم نمی شود. ابن حمید به حضرت صادق(ع) عرض کرد: بستگان من بر غیر دین من هستند. آیا باز برای ایشان حقی بر عهدة من است؟ حضرت فرمود:‌ بلی ،‌حق رحم به هیچ چیز ساقط نمی شود. اگر بستگانت بر دین تو بودند، دو حق بر تو داشتند: حق رحم وحق اسلام.(1)
در قطع رحم حتی مقابله به مثل جایز نیست؛ یعنی اگر کسانی قطع رحم کرده اند، دلیل نمی شود رابطة خویشاوندی نسبت به آن ها قطع شود.
شخصی به امام صادق(ع) عرض می کند: پسر عمویی دارم که هر چه با او می پیوندم،‌ از من می بُرَد. آیا اجازه می دهید با او قطع رابطه کنم؟ حضرت فرمود: آگر تو با او رابطه برقرار کنی واو از تو بِبُرَد، خدا شما را به هم می پیوندد واگر تو از او بِبُری و او از تو ببرد خدا از هر دو ببرد.(2)
با این تأکیدات معلوم می شود نمی توان به دلیل نماز نخواندن یا عدم رعایت موازین شرعی توسط خویشاوندان،‌قطع رابطه کرد. بر این اساس حضرت امام خمینی فرمود:‌قطع رحم جایز نیست و رفت و آمد اشکال ندارد و با مراعات شرائط مقرره، ‌امر به معروف و نهی از منکر نمایید.(3)
باید در نظر داشت "صلة رحم لازم نیست با رفتن به منزل ارحام و مهمانی کردن و مهمان شدن باشد. همین اندازه که قطع رحم نشود کافی است. صلة رحم متوقف بر رفت و آمد با ایشان نیست. با احوالپرسی و پیغام فرستادن و تماس تلفنی یا نامه هم محقق می شود.(4)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
پاورقی:
1- اصول کافی، ج 3، ص 229.
2-همان، ص 227.
3- استفتائات، ج 1، ص 486.
4- آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، ص 500.